ДОГОВІР ПІДРЯДУ  № _________

 

м. Київ                                                                                                «___»         2014 року

 

Фізична особа  П.І.П. (адреса, паспорт), надалі іменується «Замовник», з однієї сторони, та ТОВ «ВМС-Україна», надалі іменується «Підрядник», платник податку на прибуток на загальних засадах, в особі Директора Ганчука Володимира Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір підряду, надалі за текстом - «Договір», про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підрядник зобов’язується власними силами ( або з матеріалів Замовника) за завданням Замовника виконати будівельні роботи з улаштування напівсухої стяжки в об’ємі __м2, товщиною шару ___мм, за адресою: м. Київ, вул._____________, _, надалі іменуються «Роботи», а Замовник зобов’язується своєчасно прийняти і оплатити Роботи на умовах цього Договору.

1.2. Замовник зобов’язаний забезпечити Підряднику безперешкодний доступ до місця виконання Робіт.

1.3. Терміни виконання Робіт ( за домовленністтю)

1.4. Забезпечення водопостачанням та електроенергією в обумовлених Сторонами об’ємах, покладається на Замовника.

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ

2.1.Вартість предмету договору становить ___грн (_____________грн ___коп)

2.2. Перегляд вартості робіт по Договору здійснюється у разі зміни Замовником обсягів робіт та обгрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод за взаємною згодою Сторін.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Після підписання Сторонами цього Договору Замовник перераховує на поточний рахунок Підрядника аванс в розмірі ___% вартості робіт за цим Договором, обумовлений в п.2.1

3.2  Замовник приймає, підписує Акти виконаних робіт та оплачує роботи, виконані Підрядником за цим Договором у день закінчення робіт.

3.3. Якщо протягом терміну, встановленого у п. 3.2. та п.5.1.  даного договору, Замовник не підписав Акти виконаних підрядних робіт та/або не надав Підряднику письмової обґрунтованої відмови у їх підписанні, роботи, виконані Підрядником, вважаються виконаними у повному обсязі, якісно та без зауважень зі сторони Замовника і підлягають оплаті на умовах цього Договору.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, а в частині сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків, гарантійного терміну чи фінансових зобов’язань – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

 

5.  ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ ТА УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

 

5.1. Замовник приймає роботи у день їх завершення.

5.2. Підрядник зобов’язаний усувати за свій рахунок, у погоджені з Замовником строки, недоліки виконаних робот, виявлені Замовником при здійсненні ним перевірки додержання технологічних процесів, перевірки обсягів виконаних робіт та якості виконаних робіт.

5.3. Підрядник має право виконати Роботу достроково.

5.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника, але перешкоджають виконанню Робіт у встановлені терміни, Підрядник негайно інформує про це Замовника та може ставити перед Замовником питання про перегляд цих термінів.

5.5. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження виконаних Робіт до їх прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли доведено, що це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання з’явилося прямим наслідком форс-мажорних обставин, що виникли, або почали діяти після підписання цього Договору.

 

7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

7.1. Підрядник зобов'язаний:

7.1.1. Виконати Роботи, передбачені Договором та Додатками до Договору, і здати виконані Роботи Замовнику у порядку, встановленому  цим Договором.

7.1.2. Завчасно  повідомляти Замовника про готові для прийому роботи.

7.1.3. Підрядник зобов’язується виконати прибирання робочих місць від залишків матеріалів та відходів, які утворились під час виконання Робіт.

7.1.4. Усувати за свій рахунок у погоджені з Замовником строки недоліки виконаних робот, виявлені Замовником при здійсненні ним перевірки додержання технологічних процесів, перевірки обсягів виконаних Робіт та  якості виконаних робіт,  включених до Актів.

7.1.5. Усунути за свій рахунок, у строки, погоджені з Замовником, недоліки, виявлені при прийнятті об’єкта.

7.1.6. Усунути за свій рахунок, виявлені на протязі гарантійного строку експлуатації  недоліки та дефекти.

7.2. Замовник зобов’язаний:

7.2.1. Оплатити Підряднику Роботи в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

7.2.2. Приймати участь у прийнятті   робіт згідно п. 5.1. даного Договору.

7.2.3. Забезпечити Підрядника точками підключення до джерела електроенергії та водопостачання.

7.2.4. Забезпечити охорону механізмів та обладнання «Підрядника» на об’єкті в неробочий час та вихідні дні.

 

8. ПРАВА СТОРІН

8.1. Замовник має право:

8.1.1. Призначити представника технічного нагляду Замовника для перевірки додержання технологічних процесів, перевірки обсягів виконаних Робіт та їх якості, включених до Актів, та інше.

8.1.2. Безперешкодного доступу до приміщень для перевірки перебігу та якості Робіт, що виконуються Підрядником.

8.1.3. Вимагати у Підрядника додержання вимог Державних будівельних норм, СНіПів, інших нормативних актів, технічних умов на відповідні Роботи, тощо.

8.1.4. Вимагати усунення недоліків, які можуть бути виявлені при прийманні виконаних Робіт або протягом гарантійного строку,  за рахунок Підрядника.

8.1.5. Вимагати проведення додаткової перевірки якості прихованих Робіт, поетапної перевірки якості виконаних Робіт.

8.2. Підрядник має право:

8.2.1. Вимагати перенесення термінів закінчення Робіт, якщо затримки у виконані Робіт виникли не з вини Підрядника.

8.2.2. Залучати до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи.  При цьому, оплату  робіт виконаних субпідрядними  організаціями, здійснює Підрядник.

8.2.3. Підрядник звільняється від гарантійних зобов’язань якщо:

     -  виконання робіт з дотриманням вказівок Замовника або проекту не відповідає регламенту та вимогам технологічної карти виконання робіт (сайт ТОВ «ВМС-Україна»), та загрожує придатності або міцності результатів виконуваної Роботи;

       -   при наявності інших, не залежних від Підрядника обставин, що загрожують придатності або міцності результатів виконуваної Роботи.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ШТРАФНІ САНКЦІЇ

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Підрядник не несе відповідальність за затримку в виконанні договірних зобов’язань, якщо з вини Замовника відбулася затримка у виконанні договірних зобов’язань.

9.3. У випадку порушення Підрядником строків виконання Робіт, що передбачені в Договорі, він зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 2% (Двох відсотків) від вартості робіт, зазначеної у Кошторисі, за весь період прострочення, а за прострочення виконання Робіт понад 20 (двадцять) календарних днів - додатковий штраф в розмірі 5% (П’яти відсотків) від вартості робіт зазначеної у Кошторисі. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

9.4. У випадку виконання Робіт, що не відповідають за якістю стандартам, технічним умовам, вимогам, встановленим в ДБН, СНіПах, або інших чинних нормативних актах, що відносяться до Робіт, або умовам Договору, Підрядник сплачує Замовнику неустойку у вигляді штрафу в розмірі 10% (Десяти відсотків) від вартості робіт зазначеної у Кошторисі.

9.5. У випадку порушення Замовником строку оплати Робіт, визначеного п.3.1 Договору, він зобов’язаний сплатити на користь Підрядника пеню в розмірі 2%(Двох відсотків) від вартості робіт, а за прострочення оплати понад 20 (двадцять) календарних днів – додаткову пеню у розмірі 5%(П’ять відсотків) від вартості робіт, крім цього, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від простроченої суми за кожен день такого прострочення.

9.6. Сплата штрафних санкцій та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

             10.1. Розбіжності, що виникають при виконанні Договору, вирішуються по взаємному узгодженню Сторін, а при недосягненні згоди спір передається на вирішення до Господарського суду у порядку, передбаченому законодавством України.

 

11. ГАРАНТІЙНІ  СТРОКИ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

             11.1. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть умовам Договору, проектній документації, всім чинним в Україні будівельним нормам, стандартам та правилам тощо.

11.2. Гарантійний термін на роботи становить два роки, відлік якого розпочинається з  дати  підписання Актів виконаних робіт. 

11.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у виконаних роботах недоліків та дефектів Замовник повідомляє  про їх виявлення Підрядника у письмовій формі і запрошує Підрядника для складання дефектного Акта у якому зазначаються перелік, об’єми, порядок і строки усунення виявлених недоліків та дефектів.                                                                                                                                                                      

11.4. Виявлені на протязі гарантійного строку недоліки та дефекти Підрядник усуває за свій рахунок.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір складено у 2 (Двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

12.2. В усьому іншому, що не зазначено в цьому Договорі, Сторони керуються Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, ДБН, СНіП, іншими чинними нормативними актами.

12.3. Договір має додатки (додаток №1;2;3), що є його невід’ємними частинами:

         

 

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

 

замовник

 

П.І.П.

Адреса

Серія та № паспорту

 

 

Тел:

 

                      

 

 

 

 

 

         підпис

 

                                   ПІДРЯДНИК

 

 

ТОВ «ВМС-Україна»

М. Київ, вул.. М.Шепелєва, 7-а/68

 р/р 26003395587900

 в ПАТ «УкрСиббанк» м.Київ      

 МФО 351005,             

 ЄДРПОУ 36241244,

 ІПН №362412426586,

 Свід.ПДВ № 200124530,    

 

Тел.( 067) 404-41-55

 

 

     Директор                                             Ганчук В.М.

 

 

 

 

М.П.